Vardiya Amiri, Makineci, Çözgücü

Tekstil Elemanı, iş ilanları

Tekstil Elemanı, iş ilanları. Acil "vardiya amiri arayanlar, vardiya amiri ilanları, vardiya amiri iş ilanları, makineci arayan, makineci aranıyor, anadolu yakası makineci iş ilanları, çözgücü aranıyor, çözgücü iş ilanları, çözgücü iş ilan sayfası" v.b yeni iş ilanları hepsi bu sayfalarda. İlan bilgilerine uygun iş arıyorsanız iletişime geçiniz.


Vardiya Amiri, Makineci, Çözgücü

Raşel Örme Samandıra'daki Fabrikamıza 3 Vardiyalı, Vardiya Amiri, Makineci, Çözgücü alınacaktır.
1071 Malazgirt Savaþý’ndan sonra Anadolu’nun yoðun Türkmen akýnlarýna sahne olmasýyla birlikte Ýzmir ve çevresinde ilk kez Türk egemenliði görülmeye baþlamýþtýr. 1081’de denizci Türkmen Beyi Çaka Bey, Ýzmir’i merkez alarak bir beylik kurmuþ karabaðlar escort ve yaklaþýk 16 yýl egemenliðini sürdürmüþtür. Çaka Bey’in 16 yýllýk hâkimiyetinden sonra Ýzmir ve çevresinde Türk izlerini kuvvetlendiren asýl dönem, Aydýnoðullarý Beyliði’nin 1308’de Birgi’de kurulmasýyla baþlamýþtýr. 1317’de Ýzmir’i ele geçiren Aydýnoðlu Mehmet Bey, Ýzmir’in yönetimini oðlu Umur bey’e vermiþtir. Umur Bey döneminde özellikle Ýzmir’in Kadifekale sýrtlarýnda yoðun bir Türkleþme olgusu yaþanmýþtýr.
Umur Bey’in Ýzmir ve Ege Denizi’nde elde ettiði baþarýlar karaburun escort karþýsýnda; ortaçaðýn güçlü denizci Ýtalyan kent devletleri olan Venedik ve Ceneviz bu durumdan olumsuz etkilenmiþler ve Umur Bey’in faaliyetlerine son vermek amacýyla 1345 yýlýnda Papalýðý harekete geçirerek Fransýz Humbert komutasýnda bir Haçlý donanmasýný Ýzmir’e göndermiþlerdir. Bu donanma Ýzmir’e baskýn yaparak sahilde bulunan Liman Kaleyi zapt etmiþtir. Yaþanan bu geliþmeler sonucunda, Umur Bey’in donanmasý ve tersanesi tahrip edilmiþtir. Türkler yalnýzca Kadifekale eteklerinde tutunabilmiþlerdir. Süreç içerisinde Kadifekale ve çevresi ‘Türk-Müslüman Ýzmir’, günümüzde Hisarönü Camii civarýnda bulunan Liman Kale’de sahil kesimi ise ‘Hýristiyan-Gâvur Ýzmir’ olarak adlandýrýlmýþtýr.
Umur Bey, Liman Kaleyi Latinlerden geri almak için çok uzun süren mücadeleler vermiþtir. 1348’de Liman Kaleyi kuþatmýþ; ancak, kaleden atýlan bir okla þehit düþmüþtür. Ýzmir; 1425 yýlýnda Osmanlý Ýmparatorluðunun sýnýrlarý içerisine girmiþ, ve uzun yýllar imparatorluða baðlý ‘Sýðla Sancaðý’ olarak anýlmýþtýr.
Ýzmir’in kentsel geliþimi, 17. yüzyýldan izmir escort itibaren ivme kazanmýþtýr. 1425’de baþlayýp 17. yüzyýla kadar geçen süre içinde kasaba irisi bir kent özelliði taþýyan Ýzmir; 17. yüzyýlla birlikte Osmanlý Ýmparatorluðu’nun Batýya açýlan kapýsý olmuþtur. Hinterlandýnda verimli tarým arazileri olan Ýzmir’in dünya kapitalist sistemine eklemlenen bir ‘Liman Kent’ olarak kentsel geliþimi; 17. yüzyýlda Batý Avrupa’nýn Osmanlý coðrafyasýna doðru yayýlma emelleri taþýmasýyla paralellik taþýmaktadýr. Batý Anadolu’nun zengin tarým ürünlerinin tek ihraç kapýsý niteliðinde olan Ýzmir, bu tarihten itibaren masaj salonu batýlý þirketlerin ve onlarýn aracýsý konumundaki Levanten aile iþletmelerinin en önemli ilgi odaklarýndan birisi haline gelmeye baþlamýþtýr. Bu olgu, kentin sosyolojik yapýsýný ve mekânsal görünümünü önemli bir deðiþime uðratmýþ olup farklý kültürler ve yaþam biçimleri Ýzmir’de bir arada barýþ içerisinde yaþamaya baþlamýþtýr. 19. yüzyýlýn bütün yolculuk güncelerinde ‘Küçük Paris’ olarak adlandýrýlan Ýzmir, giderek batýlý yaþam tarzýnýn en rafine örneklerinin yaþandýðý izmir escort bayan bir kent haline gelmiþtir. Farklý dillerde yayýnlanan gazeteleriyle, Avrupadakileri aratmayan kafeleriyle, tiyatro binalarý ve konser salonlarýyla Ýzmir; kültürel olarak da Doðu Akdeniz liman kentleri içinde ayrýcalýklý bir konuma sahip olmuþtur.

BAŞVURU:

Teşekkürler başvuru süresi tamamlandı

Yayın Tarihi:

09.11.2017

Bitiş Tarihi:

28.11.2017 son başvuru tarihidir.

İlan Tarihi Tekstil l Konfeksiyon Elemanı.